Individuální vzdělávání

V České republice je individuální vzdělávání  ukotveno v § 41 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon).

Z výše uvedené zákona vyplývá:

  • žák musí být zapsán k povinné školní docházce v kmenové škole
  • zákonný zástupce podává řediteli této školy žádost o individuální vzdělávání (včetně vyjádření pedagogicko – psychologické poradny)
  • individuální vzdělávání je možné realizovat pouze na 1. stupni ZŠ
  • vzdělavatel (nemusí to být rodič) musí mít složenou maturitní zkoušku
  • žák pravidelně v každém pololetí vykonává zkoušku z učiva, které je v souladu se školním vzdělávacím programem školy, ve které je zapsán a je hodnocen pedagogy této školy
  • na základě tohoto hodnocení pak dostává vysvědčení dané kmenové školy